కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
48. నడిగడ్డ
 
చుట్టూ సముద్రం పొంగి
నట్ట నడిగడ్డను మ్రింగి
అంతా ఏకం చేస్తుం
దంతా ఒక టౌతుంది.
నడిగడ్డను సముద్రాన
పడకుండా కాపాడే
బడాయి నీ కెందుకు? రాజా?
లడాయి నీ కెందుకు?
గుట్టల్ని, పుట్టల్ని మింగుతూ
చుట్టూ సముద్రం పొంగింది
నట్ట నడిగడ్డను కాపాడే
దిట్టదనం నీలో లేదోయి.
నాలుకలు చాస్తూ సంద్రం
నేలను నాకేస్తున్నది;
కూలిపోతుంది హిమాచలం
రాలిపోతుంది సూర్యగోళం.
నీ తుపాకి నిప్పులతో
చేతులు కాల్చేసుకోకు
నీళ్ళమీద నిప్పులు పడి
చల్లబడకపోతాయా?
నడిగడ్డ కడుపులోని
నదులుకూడ అటువైపే
సముద్రాన్ని రమ్మంటూ
సైగలు చేస్తున్నవిరా!
అంతర్భహిశ్చ తత్సర్వం
శత్రువులే నిండినారు
ఇంకేమి బింకంరా! ఓ
లంకాద్వీపపు రాజా!
మువ్వన్నెల రత్నరాశి
రువ్వుతూ అదె వచ్చె నదే
ఉవ్వెత్తున అంభోనిధి!
కెవ్వుమనెను రాజుగుండె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - naDigaDDa - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )