కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార

అగ్నిధార (1949)

తొలిపలుకు (తొలిముద్రణకు) - శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావు

పురాస్మృతులు - దాశరథి

తొలిపలుకు (మలిముద్రణకు) - శ్రీ దేవులపల్లి రామానుజరావు

అంకితము: ఆళ్వారుకు  
1. జయభారతీ! 2. ధర్మచక్రము
3. రైతుదే 4. ఉష
5. ఆమని 6. ఉగాది
7. రుధిరసంధ్య 8. జ్వాలాతోరణము
9. ఎండలు 10. జైల్లో
11. ఋతుషట్కము 12. వాసంతిక
13. వసంత కుమారిరాక 14. వానలు
15. చంద్రోదయం 16. కవీ!
17. సంధ్యాలయమూర్తి 18. నటస్వామి
19. శిల్పి 20. మహాలేఖిని
21. త్రపామయీ! 22. ప్రభూ!
23. రారమ్ము! 24. శ్రీమతి
25. క్షమామూర్తి 26. రైతు
27. కాలపు కంటిలో 28. కిరణాగ్రము
29. అస్తమయంలో 30. హిమజ్వాల
31. ఉస్సురనెదవు 32. మళ్ళించు రథము
33. ఇందుపుర దుర్గము 34. వీరాంధ్రుడా!
35. "ముస్సీ" తటము 36. అంతర్నాదము
37. కవితాకోపం 38. నిరుపేదా!
39. శ్రమికజాతి 40. అదుగో!
41. ప్రాగ్భూమి 42. ఇల
43. ఖేదం 44. దీపావళి
45. ? 46. అనంత సంగ్రామము
47. అనల దాహము 48. నడిగడ్డ
49. పదే పదే అనేస్తా  
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - dASarathi - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )