కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
1. జయభారతీ!
 
ఓ జనతా!
నతాంజలి పుటోజ్జ్వల
దివ్య కవోష్ణ రక్తధారా జలసిక్త
పాద కమల ద్వయ శోభి మనోజ్ఞ దేహరేఖా
జయభారతీ!
యుగ యుగమ్ముల పున్నెపుపంటవీవు
నీ పూజకు తెచ్చినాడ నిదె
పొంగిన గుండియ నిండు పద్దెముల్‌
జండా ఒక్కటె మూడు వన్నెలది;
దేశంబొక్కటే భారతాఖండాసేతు హిమాచలోర్వర;
కవీట్కాండమ్ములోనన్‌ రవీంద్రుం డొక్కండె కవీంద్రుండు;
ఊర్జిత జగద్యుద్ధాలలో శాంతికోదండోద్యద్విజయుండు
గాంధి ఒకడే, తల్లీ! మహాభారతీ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - jayabhAratI - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )