కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
2. ధర్మచక్రము
 
నాడు కళింగసంగరము
    నం దొక లక్షగళాల నెత్రు పా
రాడిన జూడజాలక ధ
    రాతలి శాంతి సుధాప్రవాహ మ
ఱ్ఱాడుటకోసమై బ్రతుకు
    నంజలి పట్టిన మా అశోక స
మ్రా డురుధర్మచక్రము పు
    రా ప్రతిభా పరిణద్ధ మయ్యెడిన్‌.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - dharmachakramu - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )