కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
45. ?
 
ఆ చల్లని సముద్రగర్భం
దాచిన బడబానలమెంతో?
ఆ నల్లని ఆకాశంలో
కానరాని భానువు లెందరో?
భూగోళం పుట్టుకకోసం
కూలిన సురగోళా లెన్నో?
ఈ మానవరూపం కోసం
జరిగిన పరిణామాలెన్నో.
ఒక రాజును గెలిపించుటలో
ఒరిగిన నరకంఠా లెన్నో?
శ్రమజీవుల పచ్చి నెత్తురులు
త్రాగని ధనవంతు లెందరో?
అన్నార్తులు అనాధ లుండని
ఆ నవయుగ మదెంత దూరమో?
కరువంటూ కాటక మంటూ
కనుపించని కాలాలెప్పుడో?
అణగారిన అగ్ని పర్వతం
కని పెంచిన "లావా" యెంతో?
ఆకలితో చచ్చే పేదల
శోకంలో కోపం యెంతో?
పసిపాపల నిదుర కనులలో
ముసిరిన భవితవ్యం యెంతో?
గాయపడిన కవిగుండెల్లో
వ్రాయబడని కావ్యాలెన్నో?
కులమతముల సుడిగుండాలకు
బలిగాని పవిత్రు లెందరో?
భరతావని బలపరాక్రమం
చెర వీడే దిం కెన్నాళ్లకో?
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - ? - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )