కవితలు దాశరథి కవితలు అగ్నిధార
44. దీపావళి
 
భూపావళి బుగ్గి చేసి
కోపావళి నగ్గిద్రోసి
దీపావళి జరపండో
దేశ దేశ జనులారా!
తెలంగాణ ఘనులారా!!
వ్యక్తులు పరిపాలించే
శక్తి నశించింది నేడు
రక్తంలో అణు వణువూ
శక్తి గడించింది నేడు.
చీకటి దయ్యం వొకటే
లోకానికి రాజైతే
ఆకాశం నిలువబోదు!
అర్థరాత్రి విలువలేదు!!
కోటి కోటి దీపాలను
బాటలలో కోటలలో
నాటండి ప్రజలారా!
వేటాడండి తమస్సును
కాలపు కళ్ళెమును లాగి
కదం వెనక్కు తొక్కించే
ఘను లంతా నడుం విరిగి
కదల్లేక నశించారు.
మనం వెనక్కి నడవం!
జనం వెనక్కి నడవదు
మనం జనం, జనం మనం
జనం లేనిది మనం లేము.
చల్లని చము రుంటేనే
జ్వాలావళి, కీలావళి;
ప్రజాబలం వుంటేనే
ప్రభుత్వాలు, రాజ్యాలూ.
లోకానికి మూల మూల
ఆకలితో కేక వేయు
నిరుపేదా! జరుపుకోర
మరో దివ్య దీపావళి.
AndhraBharati AMdhra bhArati - dAsharathi - agnidhAra - dIpAvaLi - dASarathi kRiShNamAchArya - Dasaradhi Krishnamacharya ( telugu andhra )