కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 15. ఈనాఁటికి
15. ఈనాఁటికి
కలఁత యెరుఁగని లేఁతప్రాయపుఁ
దలిరుటెడఁదను తీగవారిన
చెలిమి జ్ఞప్తికి వచ్చి కన్నులు
చెమ్మగిలిపోవున్‌
వల పెరుంగని నాటి చేఁతలఁ
దలఁచుకొని నపు డెల్ల నేదో
మొలకనగ నీ యెడఁదఁ బూవులు
పూచి నటు లౌను
దరిని బెరిగిన మ్రాకు లచ్చపు
సరసిఁ జాయలుదేరు పోలిక
చిఱుఁతప్రాయపు వలపునీడలు
చిత్తమునఁ బ్రాకున్‌
కదలికదలని యేటినురుగును
బొదవు సందెనిగార మటు, లె
య్యెదియొ సుందరరూపపరిచయ
మెద గుబాళించున్‌
తెరగ విరిసిన మసకచీఁకటి
మరుగునం దరళించు వెలుఁ గటు
మరుపులో నొక పూపప్రాయపు
మమత మినుకుమనున్‌
బ్రతుకుపై విసుగెత్తి నెమ్మది
చితుకుమంటగ నుండ, స్వప్నము
గతిని జ్ఞప్తికి వచ్చి యేదో
కరఁచు హృదయమ్మున్‌
మరలు సందెల, గాలితరగల
విరియుమబ్బుల నీలినీడలఁ
దిరుగు పులుఁగులజతలఁ గని మే
న్మరచి నిట్టూర్తున్‌
మింట మబ్బులు దొంతరిల్లుట
కంటఁ బడినపు డెల్ల బ్రదుకుం
బంట యేదో కోలుపోయిన
పగిది నెద వేగున్‌
చిట్టివలపులగూడు గట్టిన
చెట్టు వేరొక దారి కాఁగాఁ
బిట్టవలె నెద నేఁటి కడవులఁ
బట్టి తిరుగాడున్‌
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 15. InA.rTiki - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )