కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 45. అభిసారిక
45. అభిసారిక
రేయిరేయెల్ల కంటిపై రెప్పయిడక
వేచియున్న రాడాయెనే విభుడు చెలియ!
యీ వృథాభిసరణముతో జీవితమున
మఱి లభింపని మధువిభావరి గతించె
కోరి యాతండు బ్రతిమాలుకొన్న యపుడు
పంతగించిన యీ మందభాగ్యకోస
మకట! యీ రేయి నాథుఁ డాయాస మనక
యరుగుదెంచునె! మనకు దురాశ గాక
బరువుచే టభిసరణ నైపథ్య మింక
తీసికొనుమ సఖీ! యెద తేలి కగునొ
ఆడుదాని గభీరహృదంతరాను
రాగ మెటు సైచు నీ యగౌరవభరమ్ము
విభుని యతసీప్రసూనసన్నిభతనూ వి
కాసము పదేపదే జ్ఞాపకము దెచ్చి
నా యెద దహించు నీ యమునాతటమ్ము
చెలియ! సంకేత మేల చేసితివి నీవె
ముహురుపచితాశ్రుమలినకపోలయగుచు
నావలెనె యీ నిశయు వెళ్ళిపోవుచుండె
అడుగుసాగదు శూన్యగృహమ్ము జేర
మానస మ్మేమొ కడు నుదాసీన మగును
తనప్రియుడు వచ్చుజాడ గట్టినద యేమొ
కనులు విప్పెను పద్మినీకాంత యపుడె
అరుణరాగావకుంఠనాంతరమునుండి
నన్నుఁగని వేకువనెలంత నవ్వు నదిగొ!
చాలు నభిసరణ మ్మింకఁ జాలు సకియ!
ప్రాతరారంభపవన సంగీతమునకు
తటతరుకులాయముల శకుంతములు మేలు
కొనకపూర్వమె యిలు సేరుకొందము పద
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 45. abhisArika - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )