కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 46. ముక్తావళి
46. ముక్తావళి
పూవులరోజులు\న్‌ గడచిపోయె, విషాదహిమావృతాంధకా
రావిల మయ్యె నీప్రకృతియంతయు, ఆకులపాటునొంది పూ
దీవలు నాదు లేయెడద తీరున మ్రోడయిపోయె, నాటి యా
జ్ఞావిధి స్వామి! నా కిపుడు జ్ఞప్తికివచ్చి భయమ్ము గొల్పెడి\న్‌
ఈ మధుమాసశోభ గతియింపక పూర్వమె పూలతోటలో
కోమలపుష్పముల్‌ వెదకికోసి యమర్చిన ప్రేమదామము\న్‌
నామెడలోనె వేయు మనినా, వపు డొక్క సుమమ్మునైననా
స్వామి! భవత్పదార్పణము సల్పగలేనయితిన్‌ విమూఢత\న్‌
నావలె శుష్కజీవనమునన్‌ దురపిల్లెడి యీ పవిత్ర గో
దావరి పేదవడ్డ నినదమ్ములతో శ్రుతిగల్పి ప్రేమరా
గావహదుఃఖగీతు లిపు డల్లుచు గ్రుచ్చుచునుంటి నొక్క ము
క్తావళి నా పవిత్రనయనాంబుకణోజ్జ్వలమౌక్తికమ్ముల\న్‌
ఈ సుకుమారమాల ధరియింపుము నీహృదయమ్మునందె స్వా
మీ! సుముఖమ్ములై పరిణమించు మనోజ్ఞవసంతమాససం
ధ్యాసమయాంతరమ్ముల రవంత భవన్మధురానురాగ వి
శ్వాసపరీమళానిలపు స్పర్శసుఖమ్ము ననుగ్రహించుచున్‌
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 46. muktAvaLi - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )