కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 21. భగ్నవీణ
21. భగ్నవీణ
ఆ నభోమాసబహుళ వర్షానిలములఁ
బులకరించిన నీ క్రూరవిలసనమ్ము
లీ యెడఁద రాచి ఱంపానఁ గోయ నెంత
విరుగఁబడి నవ్వి న న్నేడిపించి తీవు
ఆ విమలగౌతమీస్రవంతీ వివిక్త
పులినముల నా సొదల వెళ్లఁబోసికొనఁగ
నీ పదమ్ముల నౌఁదల మోపి నప్పు
డెంతగా నవ్వి న న్నలయించి తీవు
నాయవస్థ యెఱింగి యేనాఁడు నీవు
నవ్వితివొ, మూలఁబడియె నా నాఁడె ధూళి
గవిసి, తంత్రులు తెగి, మెట్లు గదలిపోయి
మోవఁగా రాని యౌవనాశావిపంచి
కార్తికజ్యోత్స్నలందు నేకాకి నగుచుఁ
బ్రాణసంత్రాణ మీ భగ్నవీణఁ దాల్చి
పాడుకొందు మౌనప్రేమబాష్పగీతి
నీ తనువికాస మాత్మ జీర్ణించువరకు
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 21. bhagnavINa - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )