కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 23. ఎపుడో
23. ఎపుడో
కష్టభూయిష్ఠ దుఃఖాంత కథలతోడ
విసివిపోతిని పుటలు ద్రిప్పిన కొలంది;
కునుకుదీప మారదు; పొడికనుల నిదుర
రాదు; బరువైన యెద మనోరథము పోదు;
పేద మృగముల నెత్తురు పీల్చి పీల్చి
బలిసిపోయిన శ్వాపదమ్ముల విధాన
వెఱఁగొలుపుఁ గాని, ఘట్టముల్‌ వేగ చనవు;
మనుజపశువుల దౌర్జన్యమునకు లోఁగి
యినుపతలుపుల చెరఁబడ్డ యనపరాధి
కీర మట్టులు స్వేచ్ఛావిహారమునకు
ఱెక్కలార్చుఁ బ్రాణము సుఖస్పృహలకలల;
దేవతావిగ్రహము లేని తేరువోలె
నీరస నిరుత్సవ నిరలంకారమైన
యీ వ్యథాక్లిష్టజీవితకావ్యమునకు
నంతిమాశ్వాస శాంతిసమాప్తి యెపుడొ!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 23. epuDO - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )