కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 11. కృతజ్ఞత
11. కృతజ్ఞత
భస్మరాసులనుండి పావనత మేలు
కొలిపినట్టి భాగీరథీజలము వోలె
జన్మజన్మాల హృదయకశ్మలము నుండి
ప్రాణశక్తి రగిల్చె నీపైని ప్రేమ
నా నిరాలోకలోకమ్ములోన నిన్నె
యుషసిగఁ దలంచుకొన్న ముహూర్తమందు
అనుభవమె గాని వెలిసేయ నలవిగాని
మధురవేదన ననునేనె మరచిపోదు
ఇంత నెత్తావి వాసించునేని యెడఁద
నెన్నిస్మృతు లెన్నికోర్కె లెన్నెన్నికలలు
జగదజస్రసహస్ర వసంతలక్ష్మి
యెదుర మూర్తీభవించె నా యెడఁదకొరకె
అలరునకుఁబోలె నాహృదయమ్మునకును
జన్మమున కొక్కటే వికాసమ్ము సకియ!
వలపు వెదఁజల్లి సుఖదుఃఖములకు వెలిగ
ధాత్రిగర్భానఁ గాంచు నాత్మప్రశాంతి
వలచి నిను విసిగించినందులకు ఫలము
ఆమరణ మేను ప్రేమగాయకుఁడ నగుదు
నీవు మాత్రము పూలవెన్నెలలరేలఁ
జైత్రనృత్యోత్సవముల సలుపుకొనుము
నా హృదయరక్తమే లలనావిలాస
లాక్షగా, నీ పదాల కలంకరింతు
నీ వసంతకల్యాణైకనృత్యమందు
నన్ను మనసార గాన మ్మొనర్పనిమ్ము
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 11. kR^itaGYata - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )