కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 12. ప్రతీకారము
12. ప్రతీకారము
నాహృదయతృప్తికై నీ వొనర్చినట్టి
కృత్రిమప్రేమగతుల లిఖించుకొనిన
యీ విషాదాంతకావ్యమ్ము నిపుడు చించి
కట్టెదను దీనిపుటలతో గాలిపటము
త్రెంచి దూముడివైచిన దీర్ణహృదయ
దుర్లభాశామృణాలతంతువునఁ గట్టి
యీ నవాషాఢమాససంధ్యానిలోర్ము
లం దెగురవైచి దీనితో నాడుకొందు
అశ్రుపూరితమై బరువైన హృదయ
పాత్రికను వంపలేక నావలెనె వగచు
మబ్బుకన్నెలతో మౌనమలినగతులఁ
బరుగులిడు దీనిఁ గని తృప్తిపడుదు నేను
తంతు వీగతి సాగుచున్నంతవరకు
నీ వినీలాభ్రవీథి ని ట్లెగురవైచి
నిలకడలులేని విషమంపు విలసనములఁ
గొట్టుకొను దీనిఁ గని శాంతిఁ గొందు నేను
ఆశ తెగిపోయెనా, యీ యనంతసాగ
రార్ద్రగర్భోజ్జ్వలద్బడబాగ్ని తోడ
భస్మ మొనరింతు దీని నా భగ్నహృదయ
శకలములఁ బేర్చుకొనిన కాష్ఠమ్మునందె
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 12. pratIkAramu - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )