కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 19. కలువ
19. కలువ
చీకటుల పాలేన యీకలువ బ్రతు కింక
సోకదా నీ సుధాశ్రీకరమ్ముల చలువ        ॥చీకటుల॥
రేకురేకుల విరిసి నాకె బరువగు నెడద
వాక లగు తేనియల వలపు గాలికిఁ బోవ
చీకటుల పాలేన యీ కలువ బ్రతు కింక
కొస మొదలు గనరాని మసక చీకటిరేయి
ముసరి మూగిన కారుమొయిలు కొనల దాటి
మెఱుగుకన్నులఁ గురియు చిఱునగవు వెన్నెలల
మరగు నాయెద జల్లబరుప రానే రావా!
చీకటుల పాలేన యీ కలువ బ్రతు కింక
సోకదా నీ సుధాశ్రీకరమ్ముల చలువ
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 19. kaluva - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )