కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 47. నేడు
47. నేడు
హరిపదాంభోజదళదళాంతరములందు
చిందువారెడు కాంతిమరందలహరి
నా దరిద్రకుటీరాంగణమునఁ గ్రుమ్మ
రించెఁ జైత్రప్రభాతపరీమళములు
నీలిమంటల పొగకెరటాలఁ గురియు
కారుమబ్బుల చిమ్మచీకటులత్రోవఁ
దిరుగులాడిన వేసట దీరిపోయె
నమృతసౌందర్యలోకవాతాయనాగ
తానుకూలానిలము సోకినంత నేడు
పూలచిరునవ్వులో పొంగిపోవు పొలుపు
గాలియూర్పుల చిఱుతరంగాల వలపు
చివురుజొంపాల వెచ్చని కవుగిలింత
పులుగుగొంతుక తీయని పులకరింత
నేడె నా హృదయమ్ములో నిండిపోయె
తప్పి పోయిన స్వప్న సౌందర్యపథము
పారవైచిన చిరతరప్రణయమురళి
వెదకికొని వచ్చినట్లు లభించె నేడు
యుగయుగమ్ముల మధువిభాతోత్సవముల
పిలుపుతోడ మోయగలేని వలపుతోడ
మురళి నూదుచు నీ మనోహరపథాన
సంభ్రమాశ్చర్యకర సుఖస్వప్నశాంతి
సంతతానందమయ నూత్నసత్యకాంతి
పాడుకొందును తాండవ మాడుకొందు
నా కుటీర మానందనందనము నేడు
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 47. nEDu - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )