కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 13. నిరసనము
13. నిరసనము
విరిగి సమయుటే ఫల మని యెరిగికూడ
దరి నెనయఁ బాడుచును బోవు కెరటమట్లు
ఘోరమరణాంతక మ్మనుకొనియుఁ గూడ
వేగిపోవు నాబ్రదుకు నీ ప్రేమకొరకె
నన్నుఁ బ్రేమించువారి యానందమునకు
నేను విడువలే దొక్క యూర్పైనగాని
నన్ను నిరసించు నీ చిరునవ్వుకొరకె
బ్రతుకు వెలిగించి వలపునివాళి యిడితి
రాతిబ్రదు కెంచుకొని యహోరాత్రములును
ఱెప్ప వాల్పని తిమిరయాత్రికుఁడ నేను
పంట బరువున వ్రాలిన పైరువోలె
కోఁతకై చూచుచుంటి నీ కోర్కె దీర్ప
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 13. nirasanamu - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )