కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 40. పేదబ్రతుకు
40. పేదబ్రతుకు
పేదబ్రతుకు నర్పించెడు భాగ్యము
లేదా యిక నీ పాదదాసికిని
ప్రేమామృతసరసీమరాళినై
నీ మురళీనవనీతగీతినై
పేదబ్రతుకు నర్పించెడు భాగ్యమె
లేదా యిక నీ పాదదాసికిని
గాలికౌగిళులఁ దేలు పూవువలె
నీలిమబ్బుపయి వ్రాలు మెఱుపువలె
తేలిపోని కలవోలె, నీ యెడఁద
పూలదండనయి వ్రేలుచు వలచుచు
పేదబ్రతుకు నర్పించెడు భాగ్యము
లేదా యిక నీ పాదదాసికిని
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 40. pEdabratuku - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )