కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 35. రాధ
35. రాధ
పవనపులకిత చంద్రాతపప్రసన్న
చారుశారదయామినీసమయమందు
వీథివీథుల మధురలో వెదకివెదకి
చేరుకొంటిని బృందావిహారు నిన్ను
దూరముననుండి నీ మురళీరవమ్ము
హృదయమున సోకినంత మే నెల్ల మరచి
తిరుగుచుంటిని యమునానదీ వివిక్త
పులినసీమల వెఱ్ఱినైపోయి నేను
రవికరోద్దీప్తహిమశీకరమ్మువోలె
రమ్యపింఛము చిత్రవర్ణములఁ దొలుక
శిరము నూపుచు మోవిపై మురళి నూని
యేది మరియొకమారు వాయింపు మోయి!
మంజులసుమామృతములోని మధురిమమ్ము
మధురచంద్రాతపములోని మార్దవమ్ము
మృదుసమీరమ్ములోని పరీమళమ్ము
కలవు గోపాల! నీ వేణుగానమందు
ప్రకృతి పులకింప, యమునాస్రవంతి పొంగ
భావము చిగుర్పఁ, బిల్లనగ్రోవి నూది
పరవశం జేసి నన్ను, గోపాలకృష్ణ!
ప్రేమ తనివార నొకముద్దుఁ బెట్టుకొనుము
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 35. rAdha - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )