కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 38. రథయాత్ర
38. రథయాత్ర
పోయెద వీవు దిగ్వదనముల్‌ పులకింప ననంతశాంతి లో
కాయతనమ్ముకంచుఁ బ్రణయార్థులు మార్గశిరాంబరాంబుద
చ్ఛాయల నీ సువర్ణరథచక్రనినాదము లాలకించి కే
ల్దోయి నమూల్యవస్తుతతితో గుమిగూడిరి త్రోవవెంబడిన్‌
తీరనియాకటన్‌ వగలఁదేరెడు కోరికలే పరస్పరా
హారము లౌ దరిద్రసమయమ్మున, దీపమెలేని నా కుటీ
ద్వారము ముందు నీకు నిలువం బని యేమని యెంచు నా యెదన్‌
దూరమునుండి మెల్లమెలఁ దోచెను నీ మురళీనినాదముల్‌
నీ రథ మేగుదెంచి యిట నిల్చిన దా క్షణమే కుటీబహిః
ద్వారముచేరువం ద్వదమృతప్రభలం గని ప్రేమమౌగ్ధ్యముల్‌
వారగ నిల్చినా నపుడు స్వర్ణరథమ్మును డిగ్గి నీవె నన్‌
జేరితి వేను నీ కనుల చిర్నగవుం గని క్రుంగిపోయితిన్‌
నా ముఖవైఖరిం గనుగొనం దలయెత్తితి వొక్కమారు, ల
జ్జామథితాలసమ్ములగు జంకెనచూపుల మాటువడ్డ నా
ప్రేమమనోజ్ఞతల్‌ పులకరించిన వప్పుడె క్షుబ్ధమర్మమై
నా మది నీ పవిత్రచరణమ్ములకున్‌ ముడివైచెఁ జూపులన్‌
నీ మధురాధరారుణిమ నిండిన నీ యనురాగహాసముల్‌
నా మలినాశ్రుపూరతతులం బడినప్పటి యింద్రచాపరే
ఖామణిభూష లీ యెడదఁ గప్పుటచే జననాంతరామృత
ప్రేమరహస్యముల్‌ వెలువరించుకొనన్‌ మరపయ్యె నీకడన్‌
ఆపుటకైన వీ లొదవనట్టి రయమ్మున సాగిపోయె ద్యా
వాపృథివీపరీతము, భవద్విజయాంకరథమ్ము, భావనా
శ్రీపథమందె చూచుకొని సిగ్గునఁ గ్రుంగి కృశించు నా యెదన్‌
రాపులుపెట్టె దుఃఖతిమిరమ్ముల మూఁతలువడ్డ నల్దెసల్‌
ఈ విరసంపు మౌగ్ధ్యమున కీ వెటు లెంచెదవో యటంచు నెం
తో వెఱజెంది దివ్యరథధూళిసుగంధిలమైన దుఃఖపుం
ద్రోవనె వేడియూరుపులదొంతరలం బొరలాడి చచ్చియుం
జావని యాశలం బ్రణయసాగరపారముదాకఁ జల్లితిన్‌
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 38. rathayAtra - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )