కవితలు దీపావళి - వేదుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి 06. యాత్ర
06. యాత్ర
పైరగాలి తరంగాలపై నపూర్వ
పరిమళవిలాసములు వెల్లివిరియసాగె
ఓ సఖీ! చూడు మిరుగట్ల నొరసికొనుచు
పొంగుచున్న దానందప్రపూర మిపుడు
ముంగురులు పైని పూవులు ముడువ వలదు
వలదు తిలకమ్ము; కైసేఁత వలదు మేన
విడిన కబరీభరము ముడివేయ వలదు
కాల మిది కాదు మన యలంకారములకు
తరతరమ్ముల ప్రేమస్వతంత్రు లరుగు
దారిఁ బోయెడు నూతనాధ్వగుల మనలఁ
బరిహసించెడు పాడు ప్రపంచమునకె
పారవేయుము నీ యలంకారభరము
మూఢవిశ్వాసశృంఖలమ్ముల విదల్చి
వలపుకౌఁగిటిముడిఁ బట్టువడితిమేని
మన శరీరసుఖస్పర్శమునకు నేఁటి
యణువణువుకూడ నవజీవ మనుభవించు
కోరికలనెల్ల మరచి, నాకొరకు నీవు
నీకొరకు నేను తొలివేఁగుబోఁక రాలు
పూలజతవోలె నీ సుధాపూరమందు
తేలిపోదము జన్మజన్మాలయాత్ర
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - dIpAvaLi - 06. yAtra - gautamI kOkila vEdula satyanArAyaNa Sastri ( telugu andhra )