కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
28. ఆవాహన
28. ఆవాహన
ప్రాణనాథ రార ప్రణయజలధి న\న్‌
ముంపగ వేగమె ...

నీదు వాక్సుధామృతధారల నా
పేదకర్ణముల బడ నదనిదె విని ...

నీదు రూపసందర్శనమున నేజేసిన
యఘములబాపి బ్రోవగా ...

లోలనయన నీలోన జేర్చి నన్‌
లాలన జేయవదేల గోపాల ...
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 28. AvAhana - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )