కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
29. రాధ - 1
29. రాధ - 1
ఉండునా? విభుని నే జూచేటిదాక
ఉసురులీమేనిలో
గుండెలోవుండేదో కొట్టుకొంటున్నదీ
ఊపిరాడగనీదు ఉడిగిపోనివ్వదే
సందుసందుల దాగి తలలెత్తనుంకించు
భరమైన భావాల బరువుచే ప్రాణంబు లుండునా
మందార మాలొకటి బృందావనాలోలు అందంపు
మెడనిండానందంబు నందుదాకుండునా
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 29. rAdha - 1 - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )