కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
20. దర్శనము
20. దర్శనము
కూపంబులోబడి కుంగుచున్నాను
మేఘంబులో మెరపు తొంగిచూచింది
కన్నెత్తి నేనట్టె కాంచబోయేను
పల్లెత్తి పలుకకే పారిపోయింది
అంధకారములోన అణగిపోయేను
మరల వచ్చెదనంచు వురుముచెప్పింది
ఇదెకదా ధైర్యమంచెద నింపినాను
అదనంచు హర్షాశ్రులదె వంపినాది
అదె యూతగాగొనుచు అట్టెలేచేను
అంతలో గనుపించె నతనివదనంబు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 20. darSanamu - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )