కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
5. నివేదన - 2
5. నివేదన - 2
నాడు పోయితివయ్య నేడు వచ్చితివి
నీజాడ లీలోన నేజూడలేదు
వేకువనె లేచేవు వేళకొచ్చేవు
వెళ్ళివచ్చిన పనుల్‌ ఏమిచేశేవు
వాడ వాడల దిరుగు వాడవనికాద
వేడితిని విభునిటకు తోడికొనిరాగ
ఏ కడను జూచితివి ఏమిచెప్పితివి
ఏ చెవిని విన్నాడు ఏమనన్నాడు
మరియాదగా నీతొ మాటాడినాడ
మఱువకను నామనవి మదినుంచుతాడ
పాటించి నీమాట బాగుగావినెనా
బోసినోటిమాట తోసిరాజనెనా
మతిచెడక మనవలెనె మసలుతున్నాడ
స్థితిచెడక తనులేచి తిరుగుతున్నాడ
మతిదిరిగి మనకొఱకు మరలివస్తాడ
పతిజూచు భ్రమవీడి బ్రతుకుమన్నాడ?
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 5. nivEdana - 2 - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )