కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
18. సహనం
18. సహనం
కొమ్మపై కోవెలా కూయుటామాని
పాపాయిపాట విని ఫక్కున్ననవ్వె
పాపమ్మ నీపాట బాగున్నదమ్మా
నీముందు నేనింక పాడలేనమ్మా
నీవు నేనూకలిసి పాడుతూ ఉంటె
ఈ పేటవారలకు ఇకపాటలేవి?
పాటలెరిగిన మనము పాడుతూ ఉంటె
మాటలెరిగినవారు మాటాడగలర?
మాటల్లు మనకేల పాటలేగాని
పాటలెరిగినవార్కి మాటలేలమ్మ
పేటవారలమాట పాటించకమ్మ
వాటమెరిగీ పాట పాడవోయమ్మ
మనవారిమాటలకు మనకేల వులుకు
మనపాటలకు నేడు మాధవుడు కులుకు.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 18. sahanaM - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )