కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
36. సిగ్గరితలపులు
36. సిగ్గరితలపులు
సిగ్గాయెనుగా నామదికి
చీకటి జని శ్రీకృష్ణునిగన
తడబడు నడుగులజాడ తెలియునను
తలపున మెల్లన దరిజేరగబో
ముసిముసినగవుల మురిపెపునడకల
పసదెలసెనె మణికాంతుల నగపతి
వలదన్నను నా వాతెర చవిజూ
చలరించిన విభు నెడబాసి బ్రతుక.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 36. siggaritalapulu - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )