కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
14. తమస్సు
14. తమస్సు
కనుమూసిలేచేను - వెనుదిరిగిచూచేను
కనలేదు నాజంట - వినలేదు ఆజాడ
    గుండె గుబగుబ లాడెను
        నాగొంతు
    ఎండి గుటకడదాయెను

పిలచేను పిలచేను - అలసిపోయెను
అలసిపోయిన గుండె - అట్టె ముడివిడిపోవ
    ఆకాశమున కెగిరితి
        అక్కడా
    అంధకారమె జూచితి

కేక వినబడదాయె - చూపు కనబడదాయె
అంధకారము లోన - అట్టె రెక్కలుముడిచి
    అవనిపై నేబడితిని
        అక్కడా
    అంధకారమె గంటిని.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 14. tamassu - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )