కవితలు కాంచన విపంచి
- శ్రీమతి చావలి బంగారమ్మ
40. తుమ్మెదా!
40. తుమ్మెదా!
ఒక్క పువు తేనెతో - తుమ్మెదా!
నీకొకపూట జరగదా - తుమ్మెదా!
ముద్దరాళ్ళనుజేరి - తుమ్మెదా!
నీవు - ముద్దెట్టుకొందువే - తుమ్మెదా!
మోము విప్పిన పూలు - తుమ్మెదా!
నీ మోమువంకే చూచు - తుమ్మెదా!
ఒక్కచో నిలువవు - తుమ్మెదా!
నీ - కొళ్లు తెలియదో యేమొ - తుమ్మెదా!
ఎప్పుడూ తిరిగేవు - తుమ్మెదా!
నీ - వెది తలచుచుందువే - తుమ్మెదా!
అన్ని పువ్వుల తేనె - తుమ్మెదా!
నీ వారగించిపోయి - తుమ్మెదా!
అటు తిరిగి చూడవు - తుమ్మెదా!
అది మంచిదని తోచెనా - తుమ్మెదా!
నువు పోవు జాడలే - తుమ్మెదా!
అవి నిలిచి చూచుచు నుండు - తుమ్మెదా!
ఆకాశ యానంబు - తుమ్మెదా!
నీ ఝుంకార నాదంబు - తుమ్మెదా!
అదె వింటు ఆపూలు - తుమ్మెదా!
నిన్నట్టె ధ్యానము సేయు - తుమ్మెదా!
కళ్ళు విప్పని పూలు - తుమ్మెదా!
నీ - కళ్ళకెట్లగపడునె - తుమ్మెదా!
సుడి తిరిగి వస్తావు - తుమ్మెదా!
అతిచురుకుగల దానవే - తుమ్మెదా!
కంట బడితే నీవు - తుమ్మెదా!
వాటివెంట నంటకపోవె - తుమ్మెదా!
జుర్రున్న ఆతేనె - తుమ్మెదా!
నువ్వు - జుర్రుకుంటావేమొ - తుమ్మెదా!
తలకు తగిలిందంటె - తుమ్మెదా!
అది - తెలుపెక్కుతుందంట - తుమ్మెదా!
నల్లన్ని నీవొళ్ళు - తుమ్మెదా!
అది తెల్లబడలేదేమి - తుమ్మెదా!
కడపటి మాటవిను - తుమ్మెదా!
నీ - కడుపెంత కలదమ్మ - తుమ్మెదా!
పువ్వు రేకంతైన - తుమ్మెదా!
నీ - పొట్టలేదాయెనే - తుమ్మెదా!
పంతమ్ము గాకున్న - తుమ్మెదా!
నీకెంత కావలెనమ్మ - తుమ్మెదా!
నంగనాచీవలెను - తుమ్మెదా!
నీ - వొంగి చూచేవేమొ - తుమ్మెదా!
కంట బడినానమ్మ - తుమ్మెదా!
న - న్నంటు చేయకుమమ్మ - తుమ్మెదా!
ఇంగితం బెరుగవే - తుమ్మెదా!
నే - నీశ్వరుని మెడనుందు - తుమ్మెదా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - 40. tummedA! - kAMchana vipaMchi - Kanchana Vipanchi - chAvali baMgAramma - Chavali Bangaramma geeyamulu gEyAlu geeyaalu geeyAlu paatalu pATalu - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )