కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
భావం!
భావం!
(భారతి - నవంబరు 1941)
వేడిగ గీతం
నివురు గప్పిన నిప్పు
హృదయం
కుదిపిన కుంపటి
జీవితం
హేమంత నిశ
మంచు దెబ్బ
సహించుకోలేక
పుడమి
అంచులు వెలసిన
నిశా నీల దుప్పటి
కప్పుకొని
మూడంకె వేసి
నిద్రిస్తే
పుండుమీద చేయిలా,
బాధాకరంగా గాలి!
చల్లగాలిలో
సన్నసన్నగా తారి
చుక్కలె భయపడ
నా చర్మం గోడ గెంతి
నా రక్త స్రవంతి నీది
హృదయ హజారానికే
ఎగబ్రాకి
పట్టుజారి
క్రిందపడి
శబ్దిస్తే
నా ఇనుప గీతాల
సంకెళ్ళ
ని న్నిరికించి
బాధిస్తే నీకు
పకపకా నవ్వా!
దొంగా!!!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - bhAvaM! - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )