కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
భగత్సింగు శాపము
భగత్‌సింగు శాపము
హిమవన్నగమున
ఆది శంకరుని
హస్త యుగమ్మున
చల్లని రాత్రి
నల్లని జండా
నాలుక జాపింది
వెన్నెల పీలికగాని
సన్నని గాలులుగాని
లేనే లేవు
చీకటి
కదన కుతూహల రాగం
చిందులు ద్రొక్కి
చుక్కల చూపులుకూడ
సురిగిన
మొండి రాత్రి అది
క్రతువంటూ
పశువంటూ
నిను బలియిచ్చిన
ఋషులంతా పటాపంచలైనారు
నీ గళమ్మున
నిరాకరణ సూత్రం
వైచి
నిలువున ఉరితీశారా
నా తండ్రీ!
నాటికి
నేటికి
భారత భూమి
పాడి యావునకు
కళ్ళల్లో కాటుకపొగలు
బుఱ్ఱను భూకంపం
గుండెల్లో
కుతకుత ఉడికే
లావా!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - bhagatsiMgu SApamu - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )