కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
కావాలి
కావాలి
(జ్వాల - 1935)
రేయి ముసుగు
పుడమి కొసగి
దివసావసాన
కాష్ఠ జ్వాలల్లో
కాలం
సహగమనం
చేసింది.
ఆరిన చితిలో
బూడిద వెన్నెల
జారిన ముక్కుపుడక-
ఒకటే చుక్క;
సమాధిలో
మృతశిశు వట్టుల
జలదాంతర శశి!
శ్యామల
శ్మశాన వాటుల
వ్రాలిన రాబందులె
శరన్మేఘములు;
వ్యోమ మార్గముల
ఊహ కతీతంబగు
శక్తి
దృగంచలాలకు
దొరకని
వ్యక్తి
సంచరించినది!
సంచలించినది!
సందేశాలను
పెంపొందించే
మూగ కేకలే
వేసింది;
నటరాజ
పాదముల
గజ్జల మ్రోతకు
పాటలు కూర్చే
కవులుంటే
కావాలంటూ!
చిలువతాలుపు
గరళ కంఠమున
కాలసర్పము
జోల పాటలో
సొక్కిపోవగ
నాగస్వర మూదే
కవులుంటే
కావాలంటూ!!
విలయవేళల
ప్రళయ తాండవం
చేసే శివునకు
వెనుక పాటపాడే
కవులుంటే
కావాలంటూ!!!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - kAvAli - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )