కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
పండుగనాడు
పండుగనాడు (సంక్రాంతి)
(ప్రతిభ - అక్టోబరు 1938)
పాడాలట!
పాడాలట!
చలిచే ఆ
కలిచే
విలపించే
ముష్టివాని రెక్కలమీదికి సం
తుష్టికొరకు చింకిగుడ్డ
జీవన హేమంతపు చలిక్రాగగ
కప్పుటకు ఒక గీతం
కావాలట!
కావాలట!
ఆముదపు ప్రమిదలలో
వెలిగే దీపాలు
హృదయంలో భావాలు
పండుగట!
పండుగట!
కాలిన ప్రేయసి
దేహం
చమురు కంపు
ఈలోకం
పాడాలట!
పాడాలట!
శరీరమే
రామభజన సెమ్మా
గీతాలే
భక్తులు
తిరువీధుల
తిండికొరకు
తిరిగి తిరిగి
అలసినారు
పండుగట! డబ్బులు
మెండుగ దొరకునట!
గళమే నాదస్వరముగ
కాలమె ముందంజవైచి
గంగిరెద్దు బ్రతుకు నాది
ముక్కున విధి
త్రాడై వేలాడగ
పట్టిపట్టి లాగుతుంది
పాడాలట!
పాడాలట!
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - paMDuganADu - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )