కవితలు రుధిరజ్యోతి
శ్రీరంగం నారాయణబాబు
సామిధేని
సామిధేని
రక్త పతాకం,
శక్తి నాలుక,
అగ్ని కిరీటం,
ఆకాశమ్మున
ముని మాపు
కేకలు వేస్తూ
పిలిచింది.
కాలం నాగు
విను వీధులలో
వెన్నెల పడగ
విప్పింది.
శారద రాత్రి
శంకరు ఫాలం
బూది పవిత్రత
బూరా వూదింది.
హంతకు చేతిని
కత్తులు
వింత హృదయమున
భావాలు
శిరసున రతనము
గళమున విషమ్ము
కలమ్ము కొసలో
కాటుక మబ్బులు
కాగితమె కంపించింది
పాటే
గ్రహపాటాళి
సూరన అడిదాన్ని
తిక్కన ఖడ్గాన్ని
పేలిన బిజాపూరు
ఫిరంగి గుండు
నా గుండె.
AndhraBharati AMdhra bhArati - kavitalu - rudhirajyOti - sAmidhEni - SrIraMgaM nArAyaNabAbu Srirangam Narayana babu Sriramgam NarayaNababu rudhira jyothi rudhirajyothi - telugu kavitalu - tenugu andhra ( telugu andhra andhrabharati )