బాల సాహిత్యము బాలభాష - శ్రీ వేటూరి ప్రభాకరశాస్త్రి అయిదు వ్రేళ్లు

అయిదు వ్రేళ్లు

చుట్టాలసురభి - బొటనవ్రేలు
కొండేల కొరివి - చూపుడువ్రేలు
పుట్టుసన్యాసి - మధ్యవ్రేలు
ఉంగరాలభోగి - ఉంగరపువ్రేలు
పెళ్లికిపెద్ద -చిటికెనవ్రేలు

* * *

తిందాం తిందాం ఒకవేలు!
ఎట్లా తిందాం ఒకవేలు?

అప్పుచేసి తిందాం ఒకవేలు!
అప్పెట్టా తీరుతుంది ఒకవేలు?

ఉన్నాగదా నేను అన్నింటికీ
పొట్టివాణ్ణి, గట్టివాణ్ణీ బొటనవేలు!

(చిటికన వ్రేలు, ఉంగరము వ్రేలు, నడిమివ్రేలు,
చూపువ్రేలు, బొటనవ్రేలు, అని అయిదు వ్రేళ్ల పేళ్లు,
ఈ అయిదు వ్రేళ్ళూ అనుకొన్నట్టు ఒక్కొక్క వ్రేలినీ
చూపుకుంటూ బాలకు లీ పదములు పాడుదురు.)
AndhraBharati AMdhra bhArati - ayidu vrELlu - bAlabhASha - vETUri prabhAkara SAstri - Veturi Prabhakara Sastry - bAla sAhityamu bAlala gEyAlu lAli pATa jOla pATalu ( telugu andhra andhrabharati )