ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - ప్రథమాశ్వాసము
షష్ఠ్యంతములు
క. ఓంకార వాచ్యునకు, నన | హంకార నిరూఢ భావనారాధ్యునకున్‌,
హ్రీంకారమయ మనోజ్ఞా | లంకారోల్లాస నిత్యలాలిత్యునకున్‌.
32
క. త్రిభువన శుక దృఢపంజర | విభవ మహితునకు, సమస్త విష్టప నిర్మో
క భుజంగపతి, కఖిల జగ | ద భిన్న రూపునకు, భావనాతీతునకున్‌.
33
క. శ్రుతి సీమంత మణికి, నా | శ్రిత వాంఛాపూర్తి కరణ చింతామణి, కా
నత దురిత తమో ద్యుమణికిఁ | గ్రతుభూషణమణికి, లోకరక్షా మణికిన్‌.
34
క. పరమశమ నిరత సంయమి | వరమానస కుముదహాస వర్ధన చంచ
చ్చరణ నఖ చంద్రికా వి | స్ఫురణా చిత్రప్రకార శోభాఢ్యునకున్‌.
35
క. హరిహరనాథునకు, మరు | త్సరిదాకల్పిత మనోజ్ఞ చరణ శిరస్సుం
దరమూర్తికి, భావనత | త్పర చేతో యుక్త భక్తపరతంత్రునకున్‌.
36
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )