ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము
కీచకుఁడు ద్రౌపదియందలి మోహంబునఁ బరితాపంబు నొందుట (ఇది మూలమునందు లేదు)
సీ. వామాక్షి రుచిర లావణ్యంబు భావించుఁ | దన్వంగి రూపు చిత్తమున నిలుపుఁ,
గంబుకంధరచెన్ను కైవడి తలపోయు | నంగన సౌకుమార్యముఁ దలంచు,
భామిని సహజ విభ్రమ మెదఁ గీలించుఁ | బడఁతి చెయ్వులు మదిఁ బట్టుకొలుపు,
మానిని గరువంపు మాటపొం దూహించు | దళితాబ్జముఖి తిన్నఁదనము మెచ్చు,
 
తే. నడరి కోర్కులు చిఱ్ఱుముఱ్ఱాడ వెడఁగు | పడిన యుల్లంబు పట్టునఁ బఱుపఁ దనకు
వశముగాకున్న నెంతయు వంతఁబొందుఁ |, జింత యెసకంబు వడిగొని చిక్కువఱుప.
292
చ. తలరు, నలందురున్‌, నవయుఁ, దాపభరంబున వెచ్చనూర్చు, మే
నలయఁగ నొల్లఁబోవు, వెగడందుఁ, గలంగుఁ, బరిభ్రమించుఁ, గొం
దలపడుఁ, దల్లడం బడరి ధైర్యము దూలిన బెగ్గడిల్లు, వి
చ్చలవిడిఁ బేర్చు, నెవ్వగల సందడి డెందము గంది చేడ్పడున్‌.
293
వ. ఇవ్విధంబున మదనవేదనా దూయమాన మానసుం డగుచు నిట్లని వితర్కించు. 294
సీ. ‘పడఁతి నన్నూఱడఁ బలికిన భంగిన | నిచ్చమై నిక్కకు వచ్చునొక్కొ!
వచ్చి తొల్లిటియట్ల వడిఁ ద్రోచిపోవక | పొలఁతి యింపెసలారఁ బొందునొక్కొ!
తలపోఁతఁ గలిగి యమ్మెలఁత వచ్చుటకు నొం | డొక వింత పుట్టకయుండునొక్కొ!
గంధర్వు లేవురు గలరని చెప్పె న | న్నెలఁతుక మాటలు నిక్కమొక్కొ!
 
తే. తెఱవ చిడిముడిపాటు సుదేష్ణ యెఱిఁగి | వేడ్కఁ బనిపంచు టుడిగి రా విడుచునొక్కొ!
మదనుఁ డింతికి నొజ్జయై మతకములును | నదను నెఱిఁగించి నాకడ కనుచునొక్కొ!
295
ఉ. నిక్కమ పోలె నప్పుడొక నేరిమిమై ననుఁ ద్రోచిపుచ్చఁగా
నక్కమలాక్షి పొందు దగ నాడి, తుదిన్‌ నిజమేది, నేఁటి రే
యిక్కకు రాక తక్కిన, సహించునె నన్‌ మరుఁ? డట్టులైన నా
కెక్కడిప్రాణ, మేటితను, వెయ్యది నిల్కడ, యేమిసేయుదున్‌?
296
క. అట్టేల రాక తక్కుం? | గట్టిఁడియే యా లతాంగి? కామాతురు నన్‌
బెట్టి యచట దానికి మన | సెట్టు నిలుచుఁ? దగవు విడువ నెట్టులు నేర్చున్‌?
297
ఉ. దానికి నేటి నిక్కము? వృథా పరితాపముదక్కి, బాసమైఁ
బూనికి డిగ్గఁద్రావి, వెసఁబోయెద నిప్పుడ; పోయి ముట్టి య
బ్జాననఁ బట్టి తెచ్చి హృదయం బలరంగ ననంగతంత్రవి
ద్యా నిపుణత్వ మేర్పఱిచెదం; బ్రమదాంబుధి నోలలార్చెదన్‌.
298
ఆ. అనుచు సంచలించు, నడియాసఁ గ్రమ్మఱఁ | బాసఁ దలఁచి ధృతికిఁ బట్టువెట్ట్టు
మరుని కోహటించి యురియాడుఁ, దుదిముట్టఁ | గాన నిశ్చయించుఁ గలఁగుఁ దేఱు.
299
వ. మఱియు నక్కోమలివలని ప్రేముడిం దగిలి. 300
సీ. పొడసూపినట్లై‌న వడిఁబట్ట సమకట్టి | పరికించి కానక బమ్మరించు;
మెలఁగినయట్లైన బలికింపఁ దలఁచి,ని | రూపించి లేమి నశ్రులు వహించుఁ;
గదిసినయట్లైనఁ గౌఁగిలింపఁ గడంగి | యారసి బొంకైన నలఁత నొందు;
నొడఁబడ్డయట్లైన నడరి పైకొనఁజూచి | చెన్నఁటి యగుట నిశ్చేష్టఁ బొరయు;
 
తే. లలిత వివిధ విహారంబులకు లతాంగి | యెలసి సొలసిన యట్లైన నెలమిఁ గలిసి
యభిమతక్రీడ సలుపంగ నప్పళించి | వెదకి రిత్తబయల్‌ గని విహ్వలించు.
301
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )