ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - ద్వితీయాశ్వాసము
సూర్యాస్తమయ వర్ణనము (ఇది మూలమునందు లేదు)
క. ఇనుఁడు దనకడకు నేతెం | చిన రాగముఁ బొందు టిది యుచిత మనఁగాఁ గెం
పున మెఱసి పశ్చిమాశాం | గన జనసంభావనముల గౌరవ మందెన్‌.
318
ఉ. చుక్కలు తోడుతోడఁ దలచూపఁదొడంగె, మనోభవుండు వి
ల్లెక్కిడి చక్రవాకముల యిక్కలు రోయఁగఁజొచ్చె, నేల కెం
పెక్కుచు వచ్చె; దీవియల యేడ్తెఱ సోయగ మందె; సందడుల్‌
దక్కెఁ బురంబు వీథుల, మదం బొలసెన్‌ విట చిత్తవృత్తులన్‌.
319
వ. పదంపడి జారచోరజనంబుల మనంబు లలరం జంద్రాస్తమయం బగుటయు. 320
క. పెనుమి ఱ్ఱిది పల్లం బిది | యనకుండఁగ నోలమును బయలు నొక్కటిగాఁ
గనువిచ్చుటయును మోడ్చుట | యును సరిగాఁ దమము పర్వె నుర్విం దోడ్తోన్‌.
321
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )