ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - తృతీయాశ్వాసము
విరాటపర్వము - తృతీయాశ్వాసము
క. శ్రీత్వ శివాత్వాలంబన | తత్త్వాశ్లేషాత్త శబలతా సంగత క
ర్తృత్వాదికలీలాత్త మ | హత్త్వాహంకారభావ! హరిహరనాథా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )