ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - చతుర్థాశ్వాసము
ఆశ్వాసాంతము
చ. అపరిమిత ప్రకార! వినిరస్త సమస్త వికార! షట్ప్రమా
ణపరమదూర! గాఢ భజనక్రమ గత్యనుభావ్య పార! దే
వ పితృపథప్రవర్తన వివర్జన నిర్మలచిత్త చోర! శాం
తిపరమహాత్మ! సంసరణ తీర! నిరంజన భక్తరంజనా!
238
క. విజ్ఞానానంద రసా | భిజ్ఞ హృదయ కమల హంస! భీమ దురిత మ
ర్మజ్ఞ! వివిధాభిధానా! | యజ్ఞాత్మకరూప! నిశ్చ లావ్యయ దీపా!
239
మాలిని త్రిజగదవననిత్యక్రీడనోద్యత్ప్రమోదా!
రజనిచర విఘాతారంభ లీలా వినోదా!
భజన నిరత సౌఖ్యప్రాప్తి జాగ్రత్ప్రసాదా!
నిజతను విభవత్వోన్మీల నాచ్ఛిన్న నాదా!
240
గద్య. ఇది శ్రీమదుభయకవిమిత్ర కొమ్మనామాత్యపుత్ర బుధారాధన విరాజి తిక్కన సోమయాజి ప్రణీతంబయిన శ్రీమహాభారతంబున విరాటపర్వంబునందుఁ దృతీయాశ్వాసము. 241
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )