ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - చతుర్థాశ్వాసము
విరాటపర్వము - చతుర్థాశ్వాసము
క. శ్రీమద రేఖ విషాద వి | రామాహిత గాఢ శమధురా నిర్భర ని
ష్ఠా మర్దిత వివిధ వికా | రామల చేతో నివాస! హరిహరనాథా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )