ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - పంచమాశ్వాసము
ఆశ్వాసాంతం
మ. నవతాదూర! పురాణతానుపగతా! నానాత్వ సంశోభితా!
వివిధత్వాపగమోజ్జ్వలా! బహుకళావిర్భావశాలీ! సము
ద్భవ రాహిత్య నిరూఢ! సూక్ష్మతర సంభాసా! మహాస్థూల మూ
ర్తి విశేషా! నిరుపాధికా! గుణమయా! ధీవర్తకా! నిష్క్రియా!
275
క. అంతఃకరణ చతుష్టయ | శాంతి సముద్యద్వివేక సంపద్వేద్యా!
చింతాతంతు త్రుటనా | త్యంత విగదగ్ధైక భజన తత్పర హృద్యా!
276
మాలిని ప్రణమదవన విద్యాప్రౌఢ! సంరూఢ కాంతి
ప్రణుత చరణ పద్మా! పద్మజాదిత్య సత్పో
షణ చతుర! దయావిస్ఫారితాలోక! లోకా
పణ నిపుణ జనాంచద్భక్తి విక్రీతమూర్తీ!
277
గద్య. ఇది శ్రీమదుభయకవిమిత్ర కొమ్మనామాత్యపుత్ర బుధారాధన విరాజి తిక్కన సోమయాజి ప్రణీతంబయిన శ్రీ మహాభారతంబున విరాటపర్వంబునందుఁ జతుర్థాశ్వాసము. 278
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )