ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - పంచమాశ్వాసము
విరాటపర్వము - పంచమాశ్వాసము
క. శ్రీ సంపాదన చాతు | ర్యా! సేవ్య పదారవింద! యౌగిక విద్యో
ద్భాసిత మూర్తి మయాత్మ! | వ్యాస సమాసైక రూప! హరిహరనాథా!
1
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )