ఇతిహాసములు భారతము విరాటపర్వము - పంచమాశ్వాసము
అర్జునుఁడు విరాటునకుఁ దమ్మెఱింగించుట (సం. 4-65-1)
వ. అనిన విని యతండు విస్మయ సంశయంబులు మనంబునం బెనంగొన ‘నితండు ధర్మతనయుండయేని భీమార్జున నకుల సహదేవులుం బాంచాలియు నేరి?’ యని యడిగినఁ గవ్వడి యిట్లనియె. 322
చ. ‘వలలుఁ డనంగ నీ నగర వంటలవాఁ డయి నిల్చి, వేడ్కకుం
బులిఁ గరిఁ గేసరిం దొడరి పోరఁగఁ బంచినఁ బోరు, జెట్టి మ
ల్లుల విఱుచుం గడంగి ప్రబలుం డనఁగాఁ జరియించుచుండు వి
చ్చలవిడి; భీముఁ డీతఁ డవిషహ్య పరాక్రమదుర్దముం డనిన్‌.
323
తే. బక మహాసురు నిర్జించి బ్రాహ్మణులకు | బ్రీతిఁ గావించెఁ, గిమ్మీరు పే రడంచి
వనము నిష్కంటకము సేసె; ఘను హిడింబుఁ | గూల్చి యాతని చెలియలిఁ గొనియె నితఁడు.
324
క. నీ మెచ్చువారువంబులఁ | దా మచ్చిగ నరయు నిత్యతాత్పర్యమునన్‌
దామగ్రంథి యనఁగ నొక | నామము ధరియించె నితఁడు నకులుం డధిపా!
325
క. శత్రునృప కాలకూటము | మిత్రామృతవృష్టి బుధసమీహిత సిద్ధి
క్షేత్రము సజ్జన సంస్తుతి | పాత్ర మితఁడు మాద్రి తొలుతపట్టి నరేంద్రా!
326
క. నీ పాలికి వచ్చి నిఖిల | గోపాలక ముఖ్యవృత్తిఁ గొలువు వడసి తం
త్రీపాలుఁ డనఁగ మత్స్య | క్ష్మా పాలక! మెలఁగు వీఁడె సహదేవుండున్‌.
327
క. సుకుమార మానసుఁడు, గొం | తికిఁ బ్రాణము ప్రాణ మితఁడు, తేజో గణ్యుం
డకుటిలుఁడు రాజనీతి | ప్రకారసంవేది వంశపావనుఁడు నృపా!’
328
వ. అని యిట్లు ధర్మజ భీమ నకుల సహదేవులం గ్రమంబునం జూపి చెప్పి మఱియు నిట్లనియె. 329
క. ‘విను సైరంధ్రీ వేషం | బున మాలిని యనఁగఁ బరఁగి పూతచరిత్రం
బునఁ గేకయ భూవరనం | దనకడ మెలఁగు సతి ద్రుపదతనయ మహీశా!
330
క. ఆ చపలాక్షికిఁ గా మన | కీచకు లందఱను రాత్రి గీటడఁచె రహ
స్యోచిత విధమున గంధ | ర్వాచరణము పేర భీముఁ డతి భీమముగాన్‌.’
331
AndhraBharati AMdhra bhArati - AndhramahAbhAratamu - virATa parvamu - kavitraya bhAratamu - kavitrayamu - nannaya - tikkana - eRRana - nannyya tikkanna eRRana - andhramahabharatamu aandhramahaabhaaratamu ( telugu literature andhra literature )