కావ్యములు మను చరిత్రము అవతారిక
పూర్వకవి ప్రస్తుతి
మ. వనజాక్షోపము వామలూరుతనయు\న్‌, ద్వైపాయను\న్‌, భట్టబా
ణుని, భాసు\న్‌, భవభూతి, భారవి, సుబంధు\న్‌, బిల్హణున్‌, గాళిదా
సుని, మాఘు\న్‌, శివభద్రు, మల్హణకవిం, జోరు\న్‌, మురారి\న్‌, మయూ
రుని, సౌమిల్లిని, దండిఁ బ్రస్తుతులఁ బేర్కొందు\న్‌ వచశ్శుద్ధికి\న్‌.
7
ఆ. వ్యాసరచిత భారతామ్నాయ మాంధ్ర భా
షగ నొనర్చి జగతిఁ బొగడు గనిన
నన్నపార్యుఁ, దిక్కనను గృతక్రతు, శంభు
దాసు నెఱ్ఱసుకవిఁ దలఁతు భక్తి.
8
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - avatArika ( telugu andhra )