కావ్యములు మను చరిత్రము అవతారిక
పెద్దనామాత్యునకుఁ గృష్ణరాయని యభ్యర్థనము
సీ. ఉదయాచలేంద్రంబు మొదల నెవ్వని కుమా, రతకుఁ గ్రౌంచాచల రాజ మయ్యె
నావాడపతి శకంధర సింధురాధ్యక్షు, లరిగాఁపు లెవ్వాని ఖరతరాసి
కాపంచగౌడ ధాత్రీపదం బెవ్వాని, కసివాఱుగా నేఁగునట్టి బయలు
సకల యాచకజనాశాపూర్తి కెవ్వాని, ఘన భుజాదండంబు కల్పశాఖి
 
తే. ప్రబల రాజాధిరాజ వీరప్రతాప
రాజపరమేశ బిరుద విభ్రాజి యెవ్వఁ
డట్టి శ్రీకృష్ణరాయ వీరాగ్రగణ్యుఁ
డొక్కనాఁడు కుతూహలం బుప్పతిల్ల.
11
సీ. ఇందీవరంబులనీను క్రాల్గన్నుల, శరదిందుముఖులు చామరము లిడఁగఁ
బణినసూను కణాద బాదరాయణ సూత్ర, ఫక్కి విద్వాంసు లుపన్యసింపఁ
బార్శ్వభూమి నభీరుభటకదంబ కరాళ, హేతిచ్ఛటాచ్ఛాయ లిరులు కొనఁగ
సామంత మండనోద్దామ మాణిక్యాంశు, మండలం బొలసి యీరెండ గాయ
 
తే. మూరురాయర గండపెండార మణి మ
రీచి రింఛోళిఁ గలయ నావృతము లగుచు
నంకపాళి నట ద్దుకూలాంచలములు
చిత్రమాంజిష్ఠ విభ్రమశ్రీ వహింప.
12
క. భువనవిజయాఖ్య సంస
ద్భవన స్థిత భద్రపీఠిఁ బ్రాజ్ఞులగోష్ఠి\న్‌
గవితామధురిమ డెందము
దవుల\న్‌ గొలువుండి సదయత\న్‌ ననుఁ బల్కె\న్‌.
13
గీ. సప్తసంతానములలోఁ బ్రశస్తిఁ గాంచి
ఖిలము గాకుండునది ధాత్రిఁ గృతియ, కానఁ
గృతి రచింపుము మాకు శిరీషకుసుమ
పేశల సుధామయోక్తులఁ బెద్దనార్య!
14
క. హితుఁడవు చతురవచోనిధి
వతుల పురాణాగమేతిహాస కథార్థ
స్మృతియుతుఁడ వాంధ్రకవితా
పితామహుఁడ వెవ్వ రీడు పేర్కొన నీకు\న్‌?
15
క. మనువులలో స్వారోచిష
మను సంభవ మరయ రస సమంచిత కథల\న్‌
విన నింపు, కలిధ్వంసక
మనఘ! భవ చ్చతుర రచన కనుకూలంబున్‌.
16
వ. కావున మార్కండేయ పురాణోక్త ప్రకారంబునం జెప్పు మని
కర్పూర తాంబూలంబు పెట్టినం బట్టి, మహాప్రసాదం బని
మోదంబున నమ్మహాప్రబంధ నిబంధనంబునకుఁ బ్రారంభించితి,
నేతత్కథానాయకరత్నంబగు నమ్మహీనాథు వంశావతారం
బెట్టి దనిన.
17
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - avatArika ( telugu andhra )