కావ్యములు మను చరిత్రము ప్రథమాశ్వాసము
కథా ప్రారంభము
వ. అభ్యుదయపరంపరాభివృద్ధిగా నాయొనర్పం బూనిన స్వారోచిష
మను సంభవం బను మహాప్రబంధంబునకుఁ గథాక్రమం బెట్టి
దనిన, జైమినిముని స్వాయంభువమను కథాశ్రవణానంతరంబున,
మీఁద నెవ్వండు మను వయ్యె నెఱింగింపు మనవుడుఁ, బక్షులు
మార్కండేయుండు క్రోష్టికిం జెప్పినప్రకారంబున నిట్లని చెప్పం దొడంగె.
48
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - prathamAshvAsamu ( telugu andhra )