కావ్యములు మను చరిత్రము తృతీయాశ్వాసము
లతా గృహాంతర సమాగమము
సీ. మృగనాభినికరంపు బుగబుగల్‌ గలచోటఁ, జదలేటి తుంపురుల్‌ చెదరుచోట
వకుళవాటీ గంధవహుఁడు పైకొనుచోటఁ, గర్పూరతరు ధూళి గప్పుచోటఁ
బసమీఱు సెలయేఱు లిసుక వెట్టినచోటఁ, జిగురుమావుల సంజ నిగుడుచోట
నవమాలికల తేనె నట్లుట్టి పడుచోట, మాణిక్యదీపముల్‌ మలయుచోటఁ
 
తే. బ్రమదమునఁ దేఁటు లెలుఁగెట్టి పాడుచోట
శారిక లనంగశాస్త్రముల్‌ చదువుచోటఁ
గీర కలకంఠములు క్రొవ్వి కేరుచోటఁ
బావురము లారజంబులు పలుకుచోట.
111
తే. ఆ వరూధిని మణిమండితాలయంబుఁ
గాంచి యనురాగమునఁ బ్రవేశించినంత
వారి నిరువురఁ గూర్చి యవ్వనజగంధు
లాత్మగృహముల కేఁగి రనంతరంబ.
112
క. ఫుల్ల లవలీనవైలా
వల్లిమతల్లికలతోడ వాసంతిక లు
ద్యల్లీల నల్లిబిల్లిగ
నల్లికొనిన యొక లతాగృహాంతరసీమ\న్‌.
113
క. ఆ గంధర్వకుమారుఁడు
నా గజగమనయుఁ బ్రఫుల్ల హల్లకతల్పా
భోగంబున రహి మిగులఁగ
భోగింపఁదొడంగి రాత్మఁ బొంగెడు కాంక్ష\న్‌.
114
వ. ఆ సమయంబున, 115
సీ. సహసా నఖంపచ స్తన దత్త పరిరంభ, మామూల పరిచుంబితాధరోష్ఠ
మతిశయప్రేమ కల్పిత దంత సంబాధ, మగణితగ్లాని శయ్యానిపాత
మతివేల మణిత యాచ్ఞార్థ గల్లచపేట, మతిదీన వాక్సూచితాత్మవిరహ
మంకుర త్పులక జాలావిద్ధ సర్వాంగ, మానంద కృతహారవాననాబ్జ
 
తే. మాక్రమక్షీణ నుతివర్ణ మానిమీలి
తాక్ష మాస్విన్న గండ మాయత్త చేష్ట
మాస్తిమిత భూషణారవ మావధూటి
ప్రథమసురతంబు గంధర్వ పతిఁ గరంచె.
116
క. అన్నునఁ గనుమూయుట రొద
సన్నగిల్లుటఁ గౌఁగిలింత సడలుట నేర్పుల్‌
సు న్నగుట వరూధిని రతి
కన్నెఱికపు రతియుఁ బోలెఁ గడు నింపొసఁగె\న్‌.
117
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - tR^itIyAshvAsamu ( telugu andhra )