కావ్యములు మను చరిత్రము చతుర్థాశ్వాసము
మౌనుల యొద్దికలో స్వరోచి పెరుఁగుట
చ. మఱియు నతండు సంయమి సమాజ వినిర్మిత జాతకర్ముఁడై
నెఱిఁ బరివర్ధితుండు నుపనీతుఁడునై వివిధాయుధంబుల\న్‌
గఱకరియై రణస్థలుల గద్దఱియై నిగమార్థవేదియై
నెఱతనకాఁడునై మెఱసె నిర్మల కాంతి విలాస రేఖల\న్‌.
7
స్రగ్ధర. గ్రుద్దు\న్‌ గోత్రాచలంబుల్‌ గులగుల లయి పో గోతముల్‌ గ్రుద్దులీల\న్‌
ఖద్ది\న్‌ జెండాడు మ్రాఁకుల్‌ కవుఁగిటికొలఁదుల్‌ కత్తి నొక్కొక్క ఘాత\న్‌
బ్రోద్దామప్రౌఢి వాతాద్భుతగతిఁ బఱచు\న్‌ భూమి జవ్వాడఁగా ని
ట్లద్దేవీ నందనుం డత్యనుపమ బలుఁడై యౌవనారంభవేళ\న్‌.
8
క. వేదండము తొండము సరి
కోదండముఁ దివియు నెడమఁ గుడి నిబిడజ్యా
నాదము రోదసి నిండఁగ
భేదించు\న్‌ గండశిలలఁ బృథుబాణముల\న్‌.
9
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - chaturthAshvAsamu ( telugu andhra )