కావ్యములు మను చరిత్రము చతుర్థాశ్వాసము
అపశకునములు - శుభశకునములు
మత్త
కోకిల.
నిండెఁ గావిరి దిక్తటంబుల నింగిఁ గుండలి చండరు
ఙ్మండలిం గనుఁగొంచు మ్రోసెను మాలకాకులమూఁక ల
య్యండ నిల్చి యదల్చె నప్డు శివాళి యూళలఁ బద్మగ
ర్భాండభాండము ధూళిధూసర మయ్యె నుద్ధతవాత్యలన్‌.
61
క. ఆ కొఱగాములఁ గనుఁగొని
శాకునికుం డొకఁడు లేచి సంభ్రమ మొదవ\న్‌
జ్యాకలిత శరాసనుఁడై
వీఁకను సైనికులఁ దిట్టి విభుతో ననియె\న్‌.
62
క. తఱచుగ మెకములఁ బొరిగొను
మఱపున వచ్చితిమి, దవ్వు మనపొల మిట, కి
త్తఱి నగునిమిత్తములు నృప!
కొఱగా, విదె మనకుఁ బెద్ద గొడవగు ననిన\న్‌.
63
మ. అతఁ డాస్ఫాలితసజ్య కార్ముకుఁడు వాహారూఢుఁడుం బార్శ్వసం
భృతతూణాహృత చండకాండుఁడు దిశాప్రేంఖత్కటాక్షాంచల
ద్యుతిజాలుండును నై పుళిందభట సందోహంబుతోడన్‌ మహో
ద్ధతి నుండన్‌ జయలాభసూచక నిమిత్తంబుల్‌ మెయిందోఁచిన\న్‌.
64
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - chaturthAshvAsamu ( telugu andhra )