కావ్యములు మను చరిత్రము చతుర్థాశ్వాసము
విపన్నయగు మనోరమకు స్వరోచి యభయ మొసఁగుట
వ. ప్రాణరక్షాసంశయంబగు మహారణక్షోభం బొక్కటి గలుగు,
మీఁద నెట్టకేలకు మితి వెట్టరాని జయ మంగళంబు లగునని
యంతరంగంబున నిశ్చయించి యూఱడిలు సమయంబున.
65
క. ఆ విపినాంతరమున హా!
హా! వనిత ననాథ నబల నార్త విపన్నం
గావరె! యీ పుణ్యమునం
బోవరె! యని పలుకు నాఁడు మొఱ వినఁబడియె\న్‌.
66
క. ఆమొఱ వేమఱుఁ జెవి నిడి
భూమండలభర్త కరుణ పొడమఁగ నయ్యో!
యేమానిని కెవ్వనిచే
నే మాయెనొ? యనుచు నచటు నీక్షించుతఱి\న్‌.
67
శా. మట్టెల్‌ మ్రోయఁగ, గబ్బిచన్నుఁగవ కంపం బంద, వేణీభరం
బట్టిట్టై కటిఁ జిమ్మచీఁకటులు గా, నశ్రువ్రజం బోడిక
ల్గట్టం జూపులు చిమ్మరేఁగి దివి రోలంబాళిఁ గల్పింపఁగా
మిట్టాడంగ నరుండు లేనియడవి\న్‌ మీనాక్షి దీనాకృతి\న్‌.
68
క. ఒక్కతె భయశోకంబుల
వెక్కుచు మెయిఁగల విలాస విభ్రమలక్ష్ముల్‌
దక్కుటయును నొక యొఱపై
నెక్కొన ధరణీశునెదుట నిలిచి వినీతి\న్‌.
69
క. పలుచని వాతెఱ మెఱుఁగునఁ
బలు మెఱుఁగులు సందడింపఁ బాపటపై నం
జలిఁ జేర్చి జళుకుఁజూపులఁ
బలుకులఁ బులకండ మొలుకఁ బలికెం గలఁక\న్‌.
70
శా. ఓ రాజన్యమహేంద్ర! యో మణిగణ ప్రోతాసివాతాశన
ప్రారజ్యత్కటిచక్ర! యో ముఖరశార్ఙ్గ క్రూరబాహార్గళా!
యో రుక్మాచలకల్ప! యో కవచిత వ్యూఢాంగ! కావంగదే
యో రాహుత్తశిరోమణీ! నిరవధి ప్రోద్యత్ప్రతాపారణీ!
71
క. అనినఁ దలంపున నింపిన
యనుకంప నిలింప చంపకామోదసుతుం
డనునయ మొప్పఁగ నోడకు
మని నిజవృత్తాంత మడుగ నది యిట్లనియె\న్‌.
72
AndhraBharati AMdhra bhArati - kAvyamulu - manu charitramu - chaturthAshvAsamu ( telugu andhra )